Disclaimer

DISCLAIMER

1. Intellectuele eigendomsrechten

1.1. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van huidige Website zijn en blijven de exclusieve eigendom van Edition Ventures N.V. en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze Website te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

1.2. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze Website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze Website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

1.3. Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden online te plaatsen, geeft u automatisch aan Edition Ventures N.V. gratis de exclusieve toestemming om de inhoud van uw post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op deze Website als in een of meerdere magazines of producten die door Edition Ventures N.V. worden uitgegeven.

2. Aansprakelijkheid

2.1. Algemeen
De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van huidige Website gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. Edition Ventures N.V. kan, globaal genomen, geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatste mogelijk geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, gevolgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze Website, m.i.v. al haar onderdelen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of de derde.

2.2. Toegankelijkheid
Edition Ventures N.V. zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze Website op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Edition Ventures N.V. heeft echter op ieder ogenblik het recht deze Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Edition Ventures N.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige Website.

2.3. Gegevens
Edition Ventures N.V. zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze Website volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en Edition Ventures N.V. kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Edition Ventures N.V. kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige Website. Edition Ventures N.V. kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige Website. Edition Ventures N.V. heeft eveneens het recht om de informatie of gegevens die op de Website gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen.

2.4. Links
Huidige Website kan o.m. links naar andere sites bevatten. Voor zover deze sites niet onder controle van Edition Ventures N.V. staan, worden zij niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door Edition Ventures N.V.. Edition Ventures N.V. gaat in dat geval ook niet na of de inhoud van deze sites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u die sites bezoekt. Edition Ventures N.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.

2.5. Virus
Alhoewel Edition Ventures N.V. zijn beste middelen inzet om huidige Website bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Edition Ventures N.V. kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Edition Ventures N.V. raadt u ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige Website wordt u uitgenodigd om deze aan de webmaster mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

2.6. Dataverkeer
Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. Edition Ventures N.V. zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Edition Ventures N.V. raadt u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

2.7. Berichten
Op deze Website kunnen desgevallend berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, zoekertjes, reacties, mededelingen, discussies in fora, chats, enz.) van derden opgenomen worden. Edition Ventures N.V. behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. Edition Ventures N.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat hieruit zou voortvloeien. Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan Edition Ventures N.V. op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Zo u een bericht, van welke aard ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening plaatst op deze site, verbindt er zich toe daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto’s,…) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding,…), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling. U vrijwaart dan ook uitdrukkelijk Edition Ventures N.V. tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van hetgeen u op deze Website geplaatst heeft.

3. Persoonlijke levenssfeer

3.1. Persoonsgegevens algemeen
Op deze Website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Bij een bezoek aan onze Website bewaren we :

 • Uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s.
 • Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert en uw goedkeuring geeft via “opt-in”.
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt.
 • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt :

 • Om de inhoud van onze Website te verbeteren.
 • Om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden.

De Website maakt daarbij gebruik van zogenaamde ‘cookies’, zijnde kleine stukjes infomatie die door deze Website naar uw browser gestuurd worden teneinde terugkomende gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat u zich voortdurend kenbaar dient te maken (door uw login en paswoord in te geven) teneinde van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. Edition Ventures N.V. behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken en om u een gepersonaliseerde versie van huidige Website aan te bieden. Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze Website niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.
Om aanbiedingen te doen die u kunnen interesseren, hebben wij relaties aangeknoopt met reclameregies op internet. Zij hebben van ons de toelating gekregen om advertenties te plaatsen op onze webpagina’s. Als u een bezoek brengt aan onze Website, kunnen de reclameregies op internet dan ook informatie verzamelen, zoals uw domeinnaam en uw IP-adres. Voor meer informatie kunt u het ‘privacy-beleid’ raadplegen van Beweb Advertising. Edition Ventures N.V. is lid van het IAB (Interactive Advertising Bureau). Bepaalde informatie wordt tevens verzameld in zogenaamde ‘log-files’, hetgeen Edition Ventures N.V. toelaat om o.a. trafiek naar deze Website te analyseren, alsook het profiel van de gebruikers van deze Website. Edition Ventures N.V. behoudt zich het recht voor om deze gegevens aan derden mee te delen.

3.2. CIM Internet
Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het  logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt.

De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.

3.3. Veiligheid
Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op deze Website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op deze Website. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn (zoals online payment partijen), dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen voldoende veiligheidsmaatregelen treffen.

3.4. Over communicatie per post
Als u ons uw postadres via het web meedeelt, dan worden uw gegevens opgenomen in het adressenbestand van Edition Ventures N.V. s om uw aanvraag te beantwoorden en om u informatie over onze producten toe te sturen. Uw gegevens worden ook opgenomen in het adressenbestand van WDM, Researchdreef 65, 1070 Brussel om u informatie over de producten van WDM toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan derden (zoals commerciële partners) voor direct marketing tenzij u zich verzet. Indien u niet wenst dat uw gegevens voor direct marketing doeleinden gebruikt worden, kunt u dat aanduiden bij de registratie op de Website. U kunt uw gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen in het bestand van Edition Ventures N.V.. Gelieve ons in dit geval te contacteren op het hieronder vermelde adres. NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

3.5. Over communicatie via telefoon
Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt, dan kan u telefonisch gecontacteerd worden door :

 • Ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen.
 • Andere commerciële partners waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hieronder vermelde. NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt, zal u alleen tekstberichten (SMS/MMS/ed) van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over bestellingen die u aangevraagd heeft.

3.6. Over communicatie via e-mail
Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt, dan kan u :

 • Via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mailadres meegedeeld heeft.
 • Kan u e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere commerciële partners waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven.

Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hieronder vermelde adres. NB : In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

3.7. De Robinson-lijst Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond :

 • Telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886
 • Per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel.
 • Online: www.robinsonlist.be

Als u vindt dat onze Website niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hieronder vermelde adres.

3.8. Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacybeleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze Website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden en bieden wij hen de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie of u wenst deze informatie te wijzigen, gelieve ons dan te contacteren op het hieronder vermelde adres. Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren op volgend adres :

Edition Ventures N.V.,
Lasne Office Park – Gebouw D,
Leuvensesteenweg 431D,
1380 Lasne.

4. Diversen

4.1. Advertenties
De advertenties die op deze Website zijn opgenomen, zijn steeds het werk van derde partijen. Edition Ventures N.V. kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de door derden geboden goederen en/of diensten.

4.2. Forum
Zo deze Website een forum bevat, is, naast deze disclaimer, het specifiek forum-reglement van toepassing dat u hier kan vinden. U verbindt zich ertoe om dit reglement steeds strikt na te leven bij iedere raadpleging en/of gebruik van het forum.

4.3. Hyperlinks
Hyperlinken en/of deeplinken naar huidige Website is pas toegelaten na daartoe de toestemming van Edition Ventures N.V. bekomen te hebben. In ieder geval dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de home page van huidige Website te verwijzen.

4.4. Spam
Edition Ventures N.V. verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van Edition Ventures N.V. ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege Edition Ventures N.V. ontvangen heeft, kan u ons dat melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt.

4.5. Wedstrijden
Voor alle wedstrijden is, naast deze disclaimer, het algemeen wedstrijdreglement van toepassing, dat u hier kan vinden, behoudens indien een specifiek wedstrijdreglement voorzien is, dat steeds voorrang krijgt op het algemeen wedstrijdreglement.

5. Slotbepalingen

5.1. Ongeldigheid Deze disclaimer is deelbaar
Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Edition Ventures N.V. deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

5.2. Bevoegde rechter Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige Website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Brussel.

5.3. Toepasselijk recht
Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

5.4. Disclaimer
Deze disclaimer kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de Website kenbaar worden gemaakt.

5.5. Vragen
Voor alle vragen inzake huidige disclaimer kan u steeds schrijven naar :

Edition Ventures Woman N.V.
Lasne Office Park – Gebouw D
Leuvensesteenweg, 431D
1380 Lasne
België
Tel: +32(0)2 379 29 90
Fax: +32(0)2 379 29 99