Bijgewerkt op 23 februari 2023

DE STICHTING SAMILIA: DE ABSOLUTE NOODZAAK VAN EEN GEVECHT

Door Shana Devleschoudere
Deel op Delen op Linkedin

Het is het verhaal van een bewustzijn, een engagement dat getuigt van een urgentie. Met een jaarlijkse winst van meer dan 150 miljard dollar is mensenhandel na wapens en drugs de meest winstgevende handel. De Stichting Samilia strijdt al 16 jaar tegen deze hedendaagse vorm van slavernij die 48 miljoen mensen treft, van de diepten van Afrika tot aan de deuren van onze huizen.    

In 2007, geconfronteerd met de alarmerende toename van de mensenhandel en de vermindering van de middelen waarover de frontlijnactoren beschikken, werd de Stichting Samilia opgericht op initiatief van Sophie Jekeler en andere sleutelfiguren die vastbesloten waren op lange termijn op te treden tegen deze ontoelaatbare schending van de mensenrechten. De naam SAMILIA is geïnspireerd op de heldin van het boek "De dood van koning Tsongor" van Laurent Gaudé, wier verhaal een echo is van de slachtoffers van mensenhandel die op de weg naar ballingschap worden geworpen. De Stichting Samilia werd bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 erkend als openbare instelling.

Sophie Jekeler, advocate en mensenrechtenactiviste, heeft zich al twaalf jaar ingezet voor het ontmoeten en begeleiden van vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van uitbuiting in de prostitutie via haar betrokkenheid bij de vzw "Le Nid".

De laatste stand van koning Boudewijn

De strijd tegen mensenhandel voor seksuele doeleinden was de laatste strijd van Koning Boudewijn, die in de Senaat een onderzoekscommissie over dit misdrijf wilde oprichten, nadat hij geraakt was door de tragedie van honderden jonge Thaise vrouwen die tot prostitutie werden gedwongen, onthuld door de journalist Chris De Stoop in zijn boek "Ze zijn zo lief Mijnheer". Toen in 1995 op basis van het werk van deze onderzoekscommissie een specifieke wet tegen mensenhandel werd uitgevaardigd , waardoor België een pionier werd in de strijd tegen dit criminele fenomeen, werd in België en elders in Europa een beroep gedaan op Sophie Jekeler voor haar expertise die, samen met haar kennis van het terrein, bijdroeg tot de uitvoering van deze nieuwe Belgische wetgeving en van verschillende wetten inzake seksuele uitbuiting in Europa. Koning Albert verleende haar daarvoor in 2003 de titel van barones.

Om het werk van de frontlijnactoren te versterken door middel van bewustmakings- en sensibiliseringsacties, zetten vertegenwoordigers van de justitiële, academische, medische en particuliere sector zich samen met de Samilia-stichting in voor de bestrijding van mensenhandel, die een van de ernstigste schendingen van de mensenrechten vormt en deel uitmaakt van de transnationale georganiseerde criminaliteit.

Een misdaad van grote waarde

Mensenhandel wordt beschouwd als de meest winstgevende handel na wapens en drugs, met een jaarlijkse winst voor mensenhandelaars die volgens de Financial Action Task Force (FATF) in 2018 op meer dan 150 miljard dollar wordt geschat: Mensenhandel varieert van de exploitatie van prostitutie tot het gebruik van kinderen voor de productie van pornografisch materiaal, gedwongen bedelarij, orgaanhandel, uitbuiting door middel van dwangarbeid in verschillende economische sectoren zoals landbouw, HORECA, textiel of juwelen, of op het gebied van sport met winstoogmerk...

Anders dan mensenhandel heeft mensenhandel een specifieke dimensie die verband houdt met de uitbuiting van de mens door het gebruik van geweld of een andere vorm van dwang, zoals bedrog, psychologische en emotionele manipulatie of misbruik van een kwetsbare situatie. Er wordt niet noodzakelijk een grens overgestoken, zoals bij mensenhandel het geval is. Wereldwijd worden 48 miljoen mensen verhandeld, waaronder 5,5 miljoen kinderen. Mensenhandel komt niet alleen voor in arme landen, maar ook in geïndustrialiseerde landen, en bedreigt de waarden waarop onze democratieën zijn gebaseerd.

Preventie en bewustwording

De prioritaire doelstelling van de Stichting Samilia is te werken aan preventie in de landen van herkomst van de slachtoffers, om te voorkomen dat een exponentieel aantal vrouwen, mannen en kinderen gevangenen en slachtoffers van deze mensenhandelnetwerken worden, en altijd met een meetbaar effect.

Stroomafwaarts informeert en sensibiliseert de Stichting Samilia in België en elders in Europa het grote publiek, sociaal-economische actoren, politieke leiders en de media, teneinde de vraag naar goederen of diensten waarbij mensenhandel een rol speelt te verminderen en de wetgevingsmaatregelen te verbeteren.

Onlangs heeft de Stichting Samilia een gelijknamige vzw opgericht om ook in België op te treden voor slachtoffers en potentiële slachtoffers.

De opeenvolgende opsluitingen van 2020 en 2021 en de daarmee samenhangende toename van de tijd die tieners online doorbrengen, hebben pooiers immers een bevoorrechte toegang tot vele potentiële doelwitten verschaft. Sindsdien doen veel Belgische schooldirecties, geconfronteerd met de gevallen van leerlingen die waarschijnlijk het slachtoffer zijn van netwerken van mensenhandelaars, een beroep op Samilia.

Er zij aan herinnerd dat volgens internationale verdragen de exploitatie van de prostitutie van minderjarigen (jonger dan 18 jaar) wordt beschouwd als mensenhandel.

Tegelijkertijd hebben deze opsluitingen en de maatregelen ter bestrijding van Covid-19 prostitutie onzichtbaar gemaakt en slachtoffers van mensenhandel nog moeilijker op te sporen.

Dit verklaart ongetwijfeld waarom sindsdien een aanzienlijk aantal potentiële slachtoffers een beroep heeft gedaan op Samilia.

In dit perspectief ontplooit de Stichting Samilia haar taak in het kader van verschillende gecoördineerde actieterreinen.

  • Preventieacties en instrumenten ontwikkelen in de landen van herkomst van de slachtoffers, uitgevoerd in samenwerking met lokale partners.
  • Interventies in scholen in België met het oog op preventie en met specifieke instrumenten
  • bewustmaking van het grote publiek, de sociale en economische actoren en de particuliere sector van de realiteit van mensenhandel
  • Rechtsbijstand verlenen aan slachtoffers van mensenhandel
  • Beleidsmakers nauwgezet informeren
  • bewustmaking van nieuwe verschijnselen in verband met mensenhandel door middel van conferenties, workshops in bedrijven en bewustmakingsacties
  • Jongeren opvoeden tot verantwoordelijk gedrag
  • Inclusief het scheppen van werkgelegenheid voor slachtoffers van mensenhandel en potentiële slachtoffers

Concreet richt de Stichting Samilia haar preventie- en sociale-integratieprojecten op de Balkan, in West-Afrika en in België; en haar bewustmakings- en voorlichtingsprojecten in België en in Europa:

Open je ogen.

De bewustmaking van het grote publiek, de tweede as van het optreden van de Stichting Samilia, vindt plaats door middel van grote thematische campagnes, zoals de campagne "Tatiana: a penny for your thoughts" campagne in 2017 gericht op seksuele uitbuiting, de "Bet4life" campagne van 2018 die verschillende vormen van mensenhandel illustreerde die aanwezig zijn bij sportevenementen zoals het wereldkampioenschap voetbal of, meer recent, de "Bittere smaak van chocolade" campagne van 2019 die de uitbuiting van kinderen bij de productie van cacaobonen aan de kaak stelde, of de campagne om het bewustzijn te vergroten over uitbuiting in de schoonmaaksector in 2022. Overtuigend, meedogenloos, dat is een essentiële missie van de Stichting Samilia, die burgers oproept zich bewust te worden van de mogelijke aanwezigheid van slachtoffers van mensenhandel in hun omgeving, om hen aan te moedigen verantwoordelijk te handelen, vooral met betrekking tot de consumptiekeuzes die zij maken: ieder kan immers op zijn eigen gebied handelen om bij te dragen aan de uitbanning van mensenhandel in de productieketens van de producten die hij koopt of de diensten die hij vraagt.

De missie van Samilia bestaat er ook in beleidsmakers en vertegenwoordigers van de rechterlijke macht nauwgezet te informeren en te waarschuwen voor het ontstaan van nieuwe verschijnselen in verband met mensenhandel, aangezien mensenhandelaars de politie en de juridische instrumenten altijd een stap voor zijn. De opkomst van internet, in combinatie met de toegenomen kwetsbaarheid van sommige risicogroepen, heeft geleid tot het ontstaan van wervingstactieken die bijzonder gevaarlijk zijn voor potentiële slachtoffers van mensenhandel, hetgeen een verhoogde waakzaamheid en de toepassing van aangepaste en steeds doeltreffender actiemiddelen vereist.

Een echte impact

De expertise van Samilia wordt ook gevraagd door parlementaire instanties; en blijkt van invloed op het gevoerde beleid ter bestrijding van mensenhandel:

2009 : organisatie van een conferentie in de Senaat deze conferentie heeft geleid tot de herinvoering van een subcommissie mensenhandel in de Senaat.

2013: Organisatie van een interministeriële conferentie Frankrijk-België in het Palais d'Egmont, op verzoek van de ministers Joëlle Milquet en Najat Vallaud-Belkacem, met als doel de 17 EU-lidstaten die het Verdrag van New York van 1949 (de enige VN-tekst die specifiek aan mensenhandel is gewijd) hebben ondertekend, bijeen te brengen Aan het eind van de conferentie bekrachtigden de ministers die de 17 lidstaten vertegenwoordigen de Verklaring van Brussel die tot doel heeft hun samenwerking in de strijd tegen mensenhandel te versterken. Koningin Mathilde vereerde de conferentie met haar aanwezigheid en hield een geëngageerde toespraak, haar eerste als koningin der Belgen.

2015: Op initiatief van en in nauwe samenwerking met de Stichting Samilia is een resolutie over mensenhandel en uitbuiting in de sport opgesteld deze resolutie, die unaniem is aangenomen door het Parlement van de Waals-Brusselse Federatie, stelt concrete maatregelen voor om uitbuiting in de sport te bestrijden.

2016: In West-Afrika voerde de Stichting Samilia van 2013 tot 2015 het project "Voetbal tegen mensenhandel" uit. In 2014 had Ivoorkust geen wet tegen mensenhandel - tijdens verschillende bezoeken aan Abidjan hebben we onze Ivoriaanse officiële gesprekspartners bewust gemaakt van de noodzaak van wetgeving tegen mensenhandel en de multidisciplinaire aanpak van de problematiek door België uitgelegd in november 2016 werd een wet tegen mensenhandel aangenomen door het Ivoriaanse parlement.

2018 : De Stichting Samilia heeft de Prijs voor Democratie en Mensenrechten ontvangen van het Parlement van de Waalse-Brusselse Federatie, de parlementsleden hebben zich unaniem uitgesproken, hun keuze getuigt van het belang dat zij hechten aan de strijd tegen mensenhandel en aan het niveau van deskundigheid van de Stichting Samilia in deze materie.

2019 : Sterk geïnspireerd door de resolutie gestemd in 2015 door het Parlement van de Waalse Brusselse Federatie voorstel voor een resolutie ingediend in de Senaat om mensenhandel en uitbuiting in de sport te bestrijden.

2020 : Via de publicatie van een witboek heeft Samilia haar bedenkingen geuit over het verwoestende effect dat sommige bepalingen van het ontwerp van een nieuw wetboek van strafrecht op seksueel gebied zouden kunnen hebben op de bestrijding van mensenhandel.

2021 : Hoorzitting van Samilia door de commissie Justitie van het federale parlement om haar analyse van devoorgenomen hervorming en de zeer zware gevolgen daarvan voor de bestrijding van de mensenhandel en voor de bescherming van minderjarigen tegen seksuele uitbuiting toe te lichten. In het wetsontwerp zullen enkele wijzigingen worden aangebracht om deze gevolgen enigszins te verzachten.

 

2022 : Hoorzitting van Samilia door de bijzondere commissie mensenhandel van de Kamer: tijdens deze hoorzitting konden wij een stand van zaken geven van de huidige situatie op het gebied van preventie en opvang van slachtoffers van mensenhandel in België.

Koninklijke steun

De Stichting Samilia heeft de eer meermaals de steun te genieten van de Koninklijke Familie, die de strijd van Koning Boudewijn tegen de mensenhandel wil voortzetten.

Geëngageerde kunstenaars

Tijdens de concerten die ten voordele van de Stichting SAMILIA werden georganiseerd, steunden prestigieuze artiesten bij toerbeurt de acties tegen mensenhandel: